مدرسه کسب و کار آینده

دوم اردیبهشت 1396| دسته بندی: 1,3
مدرسه کسب و کار| مدرسه آینده| کسب و کار دانش آموزی| پژوهش| تاسیس| رحیم قرآنی
خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.خلا آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و آشنایی محدود دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم پایه کسب و کار یکی از خلاهای جدی کشور است. در همین راستا، با همکاری موسسه متخصصان آینده تصمیم داریم اولین مدرسه کسب و کار دانش آموزی در کشور را راه اندازی نماییم.